Anna Łyczkowska – nauczyciel matematyki

Anna Łyczkowska – nauczyciel matematyki
Termin: 6-17 lipca 2015 roku
Rodzaj szkolenia: kurs metodyczno-językowy CLIL
Miejsce: ELC Brighton English Language School, Wielka Brytania

OPIS KURSU:

W lipcu 2015 roku uczestniczyłam w dwutygodniowym szkoleniu CLIL organizowanym przez English Language Centre w Brighton. Szkoła,       w której byłam na kursie istnieje na rynku od 1962 roku i oferuje różnorodne kursy na wysokim poziomie.  Wybrałam kurs o tematyce CLIL – Content and Language Integrated Learning- czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Nauczyciel podczas zintegrowanych zajęć językowo-przedmiotowych stara się stworzyć warunki umożliwiające uczniowi:

 • dostrzeganie i stawianie problemów, a także ich rozwiązywanie
 • rozumienie co i dlaczego robią
 • rozwijanie własnych sposobów rozwiązywania problemów
 • komunikowanie swoich myśli i oczekiwań i przyjmowanie informacji zwrotnych
 • uczenie się we współpracy – wykorzystując techniki pracy w grupach kooperacyjnych (cooperative learning)
 • stwarzanie warunków do zarówno grupowego jak indywidualnego działania
 • ocenianie i samoocenianie
 • korzystanie z różnych źródeł wiedzy i informacji

Wieloaspektowe podejście do nauczania w ramach CLIL przynosi następujące korzyści:

 1. buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie,
 2. rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur,
 3. podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej,
 4. rozwija zainteresowanie wielojęzycznością,
 5. sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw,
 6. umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem docelowym,
 7. nie wymaga poświęcania dodatkowego czasu na naukę języka,
 8. raczej uzupełnia inne przedmioty niż współzawodniczy z nimi,
 9. różnicuje metody i formy pracy podczas zajęć,
 10. stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i wykładanego przedmiotu.

Program kursu obejmował poza charakterystyką CLIL, metody pracy w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, naukę poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym i wiele innych. Podczas zajęć stosowane były różne metody: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty; wykorzystano TIK i prezentacje video, muzykę i obrazy. Pracowaliśmy głównie w parach lub grupach. Zajęcia miały przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwalało na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. Taka forma pracy jest szczególnie użyteczna podczas lekcji przedmiotów informatycznych i wiele poznanych metod przenoszę na forum klasy. W drugim tygodniu trwania kursu opracowaliśmy scenariusze lekcji z zastosowaniem poznanych metod CLIL, a następnie prezentowaliśmy swoje mini-lekcje. W kursie uczestniczyło 11 nauczycieli z Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Słowacji. Zajęcia prowadzili wykładowcy  specjalizujący się w CLIL, TIK oraz różnorodnych metodach aktywizujących i motywujących uczniów do nauki.

UWAGI I REFLEKSJE:

Poznałam wiele innowacyjnych, kreatywnych technik i metod pracy z uczniami oraz nauczyłam się stosowania w większym zakresie metod aktywizujących, by zwiększyć efektywność oraz atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć. Myślę, że doświadczenie zdobyte podczas szkolenia pozwoli mi na uzyskanie jeszcze większej satysfakcji z pracy i na zmierzenie się z nowymi wyzwaniami dydaktycznymi i pedagogicznymi. Z całą pewnością pozwoliło ono na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego oraz na przezwyciężenie bariery w komunikowaniu się w języku obcym, poznanie kultury i „żywego języka” obcokrajowców, a także możliwość dialogu międzykulturowego, poznania kraju, historii i architektury, tradycji i piękna krajobrazu. Poza korzyściami zawodowymi ten wyjazd dostarczył mi mnóstwo przyjemności i satysfakcji osobistej. Nie można go w żaden sposób przecenić.

GALERIA: