CLIL

CLIL – Content and Language Integrated Learning, to podejście edukacyjne, którego celem jest jednoczesne przyswajanie materiału i języka w trakcie zajęć pozajęzykowych (humanistycznych i ścisłych). Język obcy podczas tego typu zajęć jest integralnym elementem nauczania danego przedmiotu. Nauczanie może odbywać się w dwóch wersjach: w wersji twardej (hard CLIL) nauczyciele przedmiotów prowadzą zajęcia w języku obcym, w wersji miękkiej (soft CLIL) obok języka obcego na zajęciach występuje język polski. Przedmiot prowadzony metodą CLIL nie jest nauczany w języku obcym, lecz rozwija się w ścisłej korelacji z tym językiem i przez ten język.

Ważnym elementem w nauczaniu CLIL jest interakcja pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz między uczniami (pary, grupy), którzy wspólnie podejmują wysiłek współpracy dla rozwiązania zadania. Zadania są zorientowane na ucznia, ich stopień rozumienia zaawansowania zagadnienia. Zajęcia prowadzone w oparciu o podejście CLIL zawierają następujące strategie:

  • budowanie rusztowania (scaffolding) – nauczyciele nieustannie monitorują postępy uczniów, dostosowując zadania do aktualnej ich wiedzy, co wymaga łączenia utrwalonej wiedzy z nową, dzielenia języka i treści przedmiotu na mniejsze fragmenty omawiane w trakcie jednej jednostki lekcyjnej.
  • wdrażanie do krytycznego myślenia – rozumienie logicznych powiązań pomiędzy zagadnieniami
  • rozwijanie kreatywnego myślenia – myśląc o tym jak o czymś opowiedzieć wspieramy rozwój krytycznego myślenia (prezentując wyniki w formie grafów, tabel, map słów, diagramów, wideo, interaktywnych tablic, itp.)
  • akcentowanie autonomii uczniów – uczniowie biorą odpowiedzialność za uczenie się
  • nabywanie umiejętności meta-kognitywnych tj. uczniowie uczą się o tym, jak uczyć się efektywnie
  • rozwijanie aktywności – uczniowie powinni być bardziej aktywni niż nauczyciel, którego zadaniem jest konstruowanie odpowiednich sytuacji.
  • współpraca – uczniowie wdrażani są do współpracy, wspierając wzajemnie własny rozwój

Kształcenie CLIL umożliwia rozwój umiejętności interpersonalnych, wrażliwości kulturowej i komunikacji czyli tzw. umiejętności miękkich, które wraz z językowymi stanowią atrakcyjny kapitał na współczesnym rynku zatrudnienia.

W kursie CLIL wzięło udział dwóch nauczycieli naszej szkoły:

  • Anna Łyczkowska – nauczycielka matematyki odbyła dwutygodniowe szkolenie w ramach zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego w Brighton,
  • Aleksandra Kania – nauczycielka chemii i języka angielskiego – uczestniczyła w dwutygodniowym kursie CLIL w Broadstairs.